Vyhlášky - Nový projekt 1

Přejít na obsah

Vyhlášky

Od 1.1.2011 vstoupí v platnost Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv a nahradí dosud používanou vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, kterábude zrušena. Na rozdíl od vyhlášky č. 111/1981 Sb., týká se nové nařízení vlády celé spalinové cesty, tedy komínů a kouřovodů, ale i spotřebičů paliv. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. zahrnuje způsob kontroly a čištění spalinové cesty včetně stanovených lhůt na provádění této činnosti a definuje, kdo a kdy provádí jednotlivé činnosti a způsob zpracování písemných dokumentů.Nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru větším než 800 mm nebo o větší stavební výšce komína než 60 m a na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu větším než 1 MW.
Kontrola spalinové cesty

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Kontrola spalinové cesty se provádí po celé její délce, tedy od spalinového hrdla spotřebiče paliv až po ústí komína. Kontroluje se zejména stavebně technický stav spalinové cesty, průduch kouřovodu, prostor kondenzátní jímky nebo prostor neúčinné výšky komína a komínový průduch včetně komínové konstrukce, požární bezpečnost spalinové cesty, přístup ke komínu a k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním otvorů, ale i technický stav vývodů spalin.

O provedené kontrole spalinové cesty vydá na závěr odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru, který je uvedený v NV, s případným uvedením závad a lhůt na jejich odstranění.
Čištění spalinové cesty

Čištění spalinové cesty provádí opět odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Nařízení vlády umožňuje provést čištění spalinové cesty od spotřebiče na pevné palivo o jmenovitém výkonu do 50 kW také svépomocí. Avšak alespoň jedenkrát ročně je třeba nechat provést odborně způsobilou osobou kontrolu takto vyčištěné spalinové cesty, odborně způsobilá osoba současně posoudí, zda způsob čištění komínů a kouřovodů a vybírání tuhých znečišťujících látek zajišťuje její bezpečný provoz.

O provedeném čištění spalinové cesty vydá na závěr odborně způsobilá osoba písemnou zprávu. O čištění svépomocí se provede záznam do požární knihy, popř. jiné provozní dokumentace, kterou vlastník domu předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly.
Revize spalinové cesty

Revize spalinové cesty se provádí:

a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,

d) po komínovém požáru,

e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobené v důsledku ssedání podloží, porušení únosnosti stavebních konstrukcí, otřesů nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a je zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů, nebo revizním technikem spalinových cest.

O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 NV č. 91/2010 Sb. Revizní zpráva zpracovaná jiným způsobem, než je uvedeno v NV č. 91/2010 Sb. (vzor revizní zprávy byl aplikován z ČSN 73 4201), nesmí být použita pro další řízení, tedy pro kolaudaci objektu, připojení spotřebiče paliv apod.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťuících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku
jsou ke stažení ZDE ...
Návrat na obsah